Projekt  został zrealizowany w okresie od 1.02.2016 do 31.12.2016 , współfinansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach otwartego konkursu ofert 8/2016, pod nazwą: Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów, rodzaj zadania publicznego: Działania mające na celu wspieranie aktywności społecznej osób starszych.

Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w części III pkt 6 oferty: Nastąpił rozwój dostępności uczestnictwa społecznego oraz aktywności i integracji społecznej wśród 20 osób starszych z terenu Torunia i powiatu toruńskiego w okresie od lutego do grudnia 2016roku . Osiągnięte zostały cele szczegółowe zadania: 1/ nastąpił rozwój integracji wewnątrz i międzypokoleniowej wśród 20 osób starszych z terenu Torunia i powiatu toruńskiego w okresie od lutego do grudnia 2016roku . 2/ nastąpiło zmniejszenie poczucia osamotnienia i izolacji społecznej wśród 20 osób starszych z terenu Torunia i powiatu toruńskiego w okresie od lutego do grudnia 2016roku . 3/ nastąpił rozwój uczestnictwa w aktywnych formach warsztatowo-kulturowych spędzania czasu wśród 20 osób starszych z terenu Torunia i powiatu toruńskiego w okresie od lutego do grudnia 2016 roku.

Zrealizowano następujące działania:

Warsztaty plastyczno-artystyczne –  zajęcia warsztatowe w małych grupach, m.in. decoupage, filcowanie , malowanie na szkle i wiele innych technik plastycznych i rękodzieła artystycznego; Warsztaty teatralne  -  zajęcia rozwijające umiejętności teatralne, prowadzone przez aktorkę  Teatru im Wilama Horzycy w Toruniu -  Panią  Jolantę Teska  oraz Wyjścia do instytucji kultury  - cykl  wspólnych , grupowych wyjść do instytucji kulturalnych.

Łączna liczba beneficjentów zadania, którzy zostali objęci projektem: 39 osób starszych. Kwota dofinansowania: 4000,00zł.

W okresie od 16.05.2016r do 30.11.2016 zrealizowany został projekt pt.: "Moja rodzina - dobry start " - aktywnie i lokalnie na rzecz wspierania rodziny– dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zadanie zrealizowane w ramach konkursu Nr 19/2016 otwartego konkursu ofert  – w ramach zadania publicznego pn. Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich ; Rodzaj zadania publicznego Działania służące rozwojowi umiejętności wychowawczych i rodzicielskich.

Cel główny zadania został zrealizowany :

Nastąpiło zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników zadania w zakresie prawidłowego wypełniania podstawowych funkcji rodziny, w szczególności funkcji opiekuńczo-wychowawczej, emocjonalnej, społecznej i ekonomicznej(gospodarczej) wśród 14 osób z terenu Torunia i powiatu toruńskiego w okresie od 16 maja do 30 listopada 2016 roku poprzez organizację warsztatów Wspieramy Rodzinę z włączeniem wsparcia indywidualnego w postaci poradnictwa rodzinnego oraz nowatorskiej metody VIT – Wideotrening Komunikacji w pracy na rzecz rodzin dysfunkcyjnych.
W skutek zrealizowanego zadania , a jego ramach zrealizowania zaplanowanych działań zostały osiągnięte następujące cele szczegółowe:

  1. Nastąpiło zwiększenie umiejętności i wiedzy beneficjentów zadania - w zakresie pełnienia prawidłowych funkcji: opiekuńczej, wychowawczej i emocjonalnej w rodzinie.
  2. Nastąpiło zwiększenie umiejętności i wiedzy beneficjentów w zakresie prawidłowej komunikacji z dzieckiem/dziećmi.
  3. Nastąpiło zwiększenie umiejętności i wiedzy uczestników projektu - w zakresie pełnienia prawidłowych funkcji społecznej, gospodarczej w rodzinie.

Łączna liczba beneficjentów zadania: 18 osób.  Kwota dofinansowania wyniosła: 9 000,00zł.

Zadanie zrealizowane w ramach konkursu na  2016 ROK NA PODSTAWIE RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020 , edycja 2016, tytuł projektu: Kalendarz Kreatywności i Integracji Społecznej Seniorów - interdyscyplinarne działania na rzecz rozwoju aktywności i samoorganizacji osób starszych.  Celem projektu był: Rozwój dostępności  uczestnictwa społecznego oraz aktywności i  integracji społecznej wśród 70 osób  starszych z terenu Torunia i powiatu  toruńskiego w okresie od czerwca do  grudnia.  Zaplanowany projekt obejmował trzy wzajemnie uzupełniające się poziomy działań merytorycznych:  cotygodniowe spotkania grupy senioralnej ukierunkowane na proces samoorganizacji; cykl zajęć grupowych w sferze sportu, turystyki, rekreacji, kultury, komunikacji społecznej - harmonogram zajęć rozpisany w ramach Kalendarza Seniora poza schematami , były to zajęcia w grupach: warsztaty taneczne, wyjścia do teatru, kina, zajęcia sportowe dla seniorów, warsztaty z rękodzieła, warsztaty fotograficzne, techniczne, informatyczne; III poz. Senioralny Punkt Poradniczo-Doradczy - w ramach tego działania prowadzony był otwarty punkt - miejsce systematycznych dyżurów pełnionych przez specjalistów z różnych dziedzin  oraz przez samych seniorów wolontariuszy w roli doradców. Wszystkie trzy działania miały charakter otwarty, procesy rekrutacyjne prowadzone były przez cały czas realizacji zadania. Te 3 poziomy działań opracowaliśmy tak, aby były spójne i pozwalały na elastyczne, dostosowane do zdolności, potrzeb, możliwości zdrowotnych seniorów -  a ukierunkowane były na uczestnictwo i zaangażowanie osób po 60. r.ż. Projektem łącznie objęte zostało łącznie 108 osób.  Kwota dofinansowania 80 939,00zł.

W okresie od 1.01.2016 do 30.11.2016 stowarzyszenie TSAS realizowało projekt dofinansowany z funduszy zewnętrznych ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu FIO 2014 -  pt.: Punkt Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego - zintegrowane działania doradczo-szkoleniowe na rzecz rozwoju dostępności poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Kwota dofinansowania na 2016 rok wyniosła: 99039,00 zł. Realizacja zadania obejmowała Miasto Toruń, powiat toruński, powiat aleksandrowski oraz powiat inowrocławski. Projekt był realizowany w partnerstwie trójsektorowym. Umowy partnerskie zostały zawarte z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nieszawie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, firmą MBB Marek Bernaciak oraz Wydawnictwem Adam Marszałek. Celem realizowanego projektu  było:
zwiększenie wiedzy prawej i obywatelskiej oraz zwiększenie umiejętności korzystania z uprawnień i możliwości prawnych i obywatelskich osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu następujących powiatów: Miasto Toruń, powiat toruński, powiat aleksandrowski oraz powiat inowrocławski.

Cele szczegółowe zadania zostały zrealizowane, w efekcie nastąpił:

  1. Wzrost wiedzy mieszkańców w/w powiatów, zagrożonych wykluczeniem społecznym, z zakresu praw i uprawnień, działających instytucjach i organizacjach zarówno lokalnych jak i w szerszym życiu publiczno-społecznym, - poprzez uczestnictwo w poradnictwie i/lub szkoleniach;
  2. Wzrost umiejętności beneficjentów zadania z zakresu korzystania z uprawnień obywatelskich - poprzez uczestnictwo w poradnictwie i/lub szkoleniach;
  3. Zwiększenie świadomości prawnej i obywatelskiej beneficjentów zadania - poprzez rozwój (w tym: poprzez działania informacyjno-promocyjne) dostępności poradnictwa prawnego (w tym poradnictwo mobilne, świadczone jak najbliżej miejsca zamieszkania beneficjentów ostatecznych zadania) i obywatelskiego i upowszechnianie korzystania z tego rodzaju poradnictwa, a także poprzez działania polegające na wykorzystaniu form szkoleniowych z różnych dziedzin prawa i umiejętności partycypacji i aktywności obywatelskiej;
  4. Zwiększenie wiedzy i rozwój umiejętności w zakresie profesjonalizacji i standaryzacji poradnictwa prawnego i obywatelskiego u osób świadczących poradnictwo w ramach swojej pracy zawodowej i społecznej (w tym kadry oferenta) co wpłynęło na uzyskanie wyższych jakościowo wskaźników osiągnięcia celów szczeg 1-3 a w konsekwencji na osiągnięcie celu zadania.

Projekt w 2016 roku został zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Liczba beneficjentów zadania w 2016 roku wyniosła łącznie: 438 osób. Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone zgodnie z terminem tj do 30 stycznia 2017r.

W okresie od 20.11.2015r do 31.12.2015 zrealizowany został projekt pt.: "Wspieramy Rodzinę" – warsztaty edukacyjno-korekcyjne dla rodziców – dofinansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zadanie zrealizowane w ramach trybu z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb uproszczony) – w ramach zadania publicznego pn. Działania służące rozwojowi umiejętności wychowawczych i rodzicielskich.

Celem projektu było: zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników zadania w zakresie prawidłowego wypełniania podstawowych funkcji rodziny, w szczególności funkcji opiekuńczo-wychowawczej, emocjonalnej, społecznej i ekonomicznej(gospodarczej) wśród 12 osób z terenu Torunia i powiatu toruńskiego w okresie od 28 listopada do 20 grudnia 2015 roku poprzez organizację warsztatów Wspieramy Rodzinę z włączeniem  wsparcia  w postaci nowatorskiej metody VIT – Wideotrening Komunikacji w  pracy na rzecz rodzin dysfunkcyjnych. Kwota dofinansowania wyniosła: 9 500,00zł.

Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone zgodnie z terminem tj do 30 stycznia 2016r.

W okresie od 1.01.2015 do 31.12.2015 stowarzyszenie TSAS realizowało projekt dofinansowany z funduszy zewnętrznych ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu FIO 2014 -  pt.: Punkt Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego - zintegrowane działania doradczo-szkoleniowe na rzecz rozwoju dostępności poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Kwota dofinansowania na 2015 rok wyniosła: 99 716,00 zł. Realizacja zadania obejmowała Miasto Toruń, powiat toruński, powiat aleksandrowski oraz powiat inowrocławski. Projekt był realizowany w partnerstwie trójsektorowym. Umowy partnerskie zostały zawarte z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nieszawie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, firmą MBB Marek Bernaciak oraz Wydawnictwem Adam Marszałek. Celem realizowanego projektu  jest:
zwiększenie wiedzy prawej i obywatelskiej oraz zwiększenie umiejętności korzystania z uprawnień i możliwości prawnych i obywatelskich osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu następujących powiatów: Miasto Toruń, powiat toruński, powiat aleksandrowski oraz powiat inowrocławski.

Projekt w 2015 roku został zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Liczba beneficjentów zadania w 2015 roku wyniosła łącznie: 608 osób. Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone zgodnie z terminem tj do 30 stycznia 2016r.

Realizacja zadania w ramach konkursu na  2015 ROK NA PODSTAWIE RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020. Celem projektu był: rozwój dostępności uczestnictwa społecznego oraz aktywności i integracji społecznej wśród 60 osób starszych z terenu Torunia i powiatu toruńskiego w okresie od kwietnia do grudnia 2015roku.  Zaplanowany projekt obejmował trzy wzajemnie uzupełniające się poziomy działań merytorycznych:  cotygodniowe spotkania grupy senioralnej ukierunkowane na proces samoorganizacji; cykl zajęć grupowych w sferze sportu, turystyki, rekreacji, kultury, komunikacji społecznej - harmonogram zajęć rozpisany w ramach Kalendarza Seniora poza schematami , były to zajęcia w grupach: warsztaty taneczne, wyjścia do teatru, kina, zajęcia sportowe dla seniorów, warsztaty z rękodzieła, warsztaty fotograficzne, teatralne, informatyczne; III poz. Senioralny Punkt Poradniczo-Doradczy - w ramach tego działania prowadzony był otwarty punkt - miejsce systematycznych dyżurów pełnionych przez specjalistów z różnych dziedzin  oraz przez samych seniorów wolontariuszy w roli doradców. Wszystkie trzy działania miały charakter otwarty, procesy rekrutacyjne prowadzone były przez cały czas realizacji zadania. Te 3 poziomy działań opracowaliśmy tak, aby były spójne i pozwalały na elastyczne, dostosowane do zdolności, potrzeb, możliwości zdrowotnych seniorów -  a ukierunkowane były na uczestnictwo i zaangażowanie osób po 60. r.ż. Projektem łącznie objęte zostało łącznie 129 osób.  Kwota dofinansowania 72 740,00zł.

Projekt TSAS w ramach konkursu Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Oferta uzyskała bardzo wysoką ocenę merytoryczną i otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Polityki Senioralnej. realizacja zadania w okresie od 17-03-2014 do 31-12-2014; wysokość pozyskanej dotacji 68 708zł.

W ramach zadania prowadzone były spotkania animacji społecznej osób starszych, szkolenia ukierunkowane na rozwój partycypacji obywatelskiej seniorów oraz punkt poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla seniorów (dyżury pełnione były w środy w godzinach popołudniowych, przy ul. Bydgoskiej 58 w Toruniu).

Projekt w 2014 roku został zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Realizacja zadania w partnerstwie publiczno-społecznym z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. Liczba beneficjentów zadania w 2014 roku wyniosła: 102 osoby.

Projekt w ramach konkursu Program Inicjatyw Obywatelskich na realizację zadania publicznego w okresie od 2.06.2014 do 30.11.2016r.  Kwota dofinansowania na 2014 rok wyniosła: 73 430zł. Realizacja zadania obejmuje Miasto Toruń, powiat toruński, powiat aleksandrowski oraz powiat inowrocławski. Projekt jest realizowany w partnerstwie trójsektorowym. Umowy partnerskie zostały zawarte z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nieszawie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu,

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, firmą MBB Marek Bernaciak oraz

Wydawnictwem Adam Marszałek. Celem głównym projektu było  zwiększenie wiedzy prawej i obywatelskiej oraz zwiększenie umiejętności korzystania z uprawnień i możliwości prawnych i obywatelskich osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatów: toruńskiego, inowrocławskiego, aleksandrowskiego oraz pow. M. Toruń.

W sierpniu 2014r odbyła się kontrola realizacji zadania – wizyta pracowników kontroli z

Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS odbyła się w Toruniu przy ul. Bydgoskiej 58, podczas kontroli sprawdzano dokumentację merytoryczną zadania, ze strony TSAS uczestniczyły w spotkaniu: Róża Sobczak-Małecka, Ewa Garbalińska, Monika Czarnomska i Hanna Brzuszczak.

Projekt w 2014 roku został zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Liczba beneficjentów zadania w 2014 roku wyniosła: 347 osób. Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone zgodnie z terminem.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach pozyskanej dotacji z PO FIO , współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Kwota dotacji: 75 000,00zł

Przedsięwzięcie miało na celu: zwiększenie wiedzy i umiejętności beneficjentów zadania w zakresie prawidłowego wypełniania podstawowych funkcji rodziny, w szczególności funkcji opiekuńczo-wychowawczej, emocjonalnej, społecznej i ekonomicznej(gospodarczej) w sześciu średnich ( co do wielkości ilości mieszkańców i rozwoju infrastrukturalnego w obszarze wsparcia na rzecz rodzin) lokalnych środowiskach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od maja do grudnia 2013 roku poprzez organizację paneli dyskusyjnych "Dokąd zmierza rodzina?" w tych lokalnych środowiskach, oraz rozwój potencjału kadrowego w nowatorskiej metodzie pracy na rzecz rodzin dysfunkcyjnych, jak i poprzez bezpośrednie wspieranie rodzin dysfunkcyjnych.

Cel ten wynikał z wizji działalności naszej organizacji oraz z celów statutowych TSAS.
Główny cel zadania wynikał także z diagnozy potrzeb, jego realizacja stanowi o konieczności podejmowania takich działań, które będą przeciwdziałały narastaniu problemów w rodzinach już zdiagnozowanych przez specjalistów instytucji pomocowych w woj kuj-pom , jako dysfunkcyjne, które będą miały charakter prewencyjny, profilaktyczny: nie będą dopuszczały, aby w sytuacji, gdy specjalista np pracownik socjalny widzi trudności występujące w rodzinie zamiast niezwłocznie podejmować pracę z taką rodziną ukierunkowaną na poprawę jej funkcjonowania, brak jakiegokolwiek wsparcia a w efekcie rosnących dysfunkcji rodzina zostaje objęta nadzorem kuratora, a nawet w przypadku dalszych procesów patologizacji życia rodzinnego dziecko/dzieci umieszczane są w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Cele szczegółowe:

  1. Zwiększenie umiejętności i wiedzy 16 rodziców dysfunkcyjnych w zakresie pełnienia prawidłowych funkcji: opiekuńczej, wychowawczej, emocjonalnej, społecznej i gospodarczej w rodzinie.
  2. Zwiększenie umiejętności i wiedzy w zakresie pracy z rodziną metodą VIT 10 specjalistów z terenu woj kuj-pom, pracujących na co dzień na rzecz i z rodzinami dysfunkcyjnymi (w szczególności w roli asystenta rodzinnego, pracownika socjalnego, pedagoga, kuratora, doradcy rodzinnego, itp.
  3. Zwiększenie wiedzy wśród łącznie 120 przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz wspierania rodziny z 6 lokalnych środowisk z terenu woj kuj-pom z zakresu aktywnych i nowatorskich metod wspierania rodziny oraz tworzenia lokalnego systemu wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych w szczególności o charakterze prewencyjnym, przeciwdziałającym narastaniu trudności i dysfunkcji w rodzinach. Panele odbyły się w Radziejowie, Brodnicy, Inowrocławiu, Wąbrzeźnie, Toruniu i Żninie.

Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone w terminie i pozytywnie zaopiniowane przez MPiPS.