Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej w Toruniu 87-100, z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 58, KRS 0000272775.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały nam przekazane, w szczególności:
  1. w celu wykonania umowy, zawarcia umowy na podstawie zainteresowania ofertą, realizacji usługi, przygotowania oferty, itp. (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np. wynikającego z przepisów prawa podatkowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. w celu realizacji prawnie uzasadnionego obowiązku administratora, np. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 3. Pani/Pana dane mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług dla Stowarzyszenia (np. biuro rachunkowe).
 4. Podanie przez Państwo danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich brak może uniemożliwić realizację celu, w jakim zostały nam przekazane.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w punkcie 2, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
 8. Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub innego właściwego organu nadzorczego.

Obowiązuje od 25 maja 2018 roku