W roku 2011 TSAS w ramach zawartej umowy partnerskiej  rozpoczął uczestnictwo w realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych - rzecznik organizacji i partner we współpracy międzysektorowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 5.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. celem głównym projektu było wzmocnienie potencjału i rozwój Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (której TSAS jest członkiem założycielem) jako faktycznego reprezentanta kujawsko-pomorskich organizacji, funkcjonującego w oparciu o zasady etyczne i standardy jakości, zaangażowanego we współpracę z administracją publiczną (w tym poprzez rozwój Federacji dzięki stworzeniu i działalności zespołu eksperckiego, aktywnie zaangażowanego w umacnianie Federacji i we współpracę międzysektorową). W zespole eksperckim uczestniczą Prezes TSAS Hanna Brzuszczak oraz członkini TSAS Monika Czarnomska.

W 2011 roku został także zrealizowany przez TSAS projekt skierowany do członków i przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu woj. kujawsko-pomorskiego, pod tytułem: „ Inkubator Ekonomiczno-Społeczny NGO - zintegrowane działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim”. Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Okres realizacji projektu od 01.05.2011 do 31.12.2011 roku, wartość dotacji: 83050 zł. Projekt był adresowany do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób planujących działalność w ngo;  z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególnie zapraszaliśmy osoby zamieszkujące na terenach wiejskich, i/lub dopiero rozpoczynające działalność w sektorze pozarządowym a także – liderów organizacji pozarządowych z kujawsko-pomorskiego.

Organizacje pozarządowe uczestniczyły w szkoleniach, coachingu, doradztwie. Dzięki tym działaniom cel projektu został zrealizowany, nastąpił rozwój potencjału organizacji, z których wywodzili się uczestnicy projektu.  W ramach uczestnictwa w projekcie – była możliwość – indywidualnego doboru tematów szkoleń – w zależności od potrzeb grupy.

Tematyka szkoleń obejmowała następujące obszary wiedzy i umiejętności:

Tworzenie strategii funkcjonowania i rozwoju organizacji pozarządowej

Podstawy marketingu i biznesplanu w NGO

Podstawy prawne NGO

Prawne i organizacyjne aspekty wolontariatu

Finanse i księgowość w organizacji pozarządowej

Specyfika zarządzania w organizacji pozarządowej

Metody i narzędzia monitoringu i ewaluacji przedsięwzięć społecznych.

A także -  szkolenia na indywidualne zapotrzebowanie organizacji.

Szkolenia  odbywały się  na terenie woj. kujawsko-pomorskiego i pomorskiego: w Toruniu, Żninie, Grudziądzu i Ciechocinku.  Cykl szkoleń został rozłożony w czasie dogodnym dla Uczestników projektu -  w okresie: sierpień – grudzień/2011. Uczestnicy otrzymali pakiet materiałów szkoleniowych.  Udział w projekcie był bezpłatny; obejmował także indywidualny coaching oraz doradztwo w miejscu siedziby organizacji lub w siedzibie organizatora – TSAS.

Zrealizowany został projekt pt.: „Interdyscyplinarne szkolenie specjalistyczne dla opiekunów i rodzin osób przewlekle chorych psychicznie”.  Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach konkursu ofert nr 9/2011:. WSPARCIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI NAD OSOBAMI PRZEWLEKLE CHORYMI Okres realizacji: 15.04.2011 do 30.11.2011. ; miejsce realizacji: województwo kujawsko-pomorskie:  Więcbork oraz Gniewkowo; osoby realizujące Monika Czarnomska, Michał Wojtaszek, Hanna Brzuszczak. Cel główny projektu został zrealizowany: nastąpiło zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko ujętej opieki specjalistycznej osób z zaburzeniami psychicznymi – kadry placówek organizujących w/w formy opieki, wolontariuszy, członków rodzin osób chorych przewlekle psychicznie z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.  W projekcie uczestniczyło łącznie 31 osób reprezentantów całego tzw. personelu niemedycznego: opiekunka, opiekun środowiskowy, psycholog, pracownik socjalny, kapelan, rehabilitant, wolontariusz, i inni oraz członków rodzin osób chorych psychicznie. Cele szczegółowe zadania zostały osiągnięte (weryfikacja osiągniętych rezultatów projektu na podstawie przeprowadzonej ewaluacji) – nastąpiło u uczestników projektu :

 1. zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu sprawowania opieki nad osobą chorą psychicznie;
 2. zwiększenie   umiejętności komunikacyjnych i psychospołecznych;
 3. zwiększenie wiedzy z zakresu psychiatrii oraz psychogeriatrii;
 4. zwiększenie wiedzy z zakresu wybranych elementów prawa;
 5. zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki  wypalenia zawodowego w przypadku zawodowych opiekunów/opiekunek oraz wypalenia wynikającego z przemęczenia i innych czynników specyficznych dla schorzeń psychicznych w przypadku bliskich, wolontariuszy i innych osób opiekujących się osobą chorą psychicznie.

Całkowity koszt realizacji zadania: 7731,64zł. W tym z dotacji: 5769,65zł.

Zrealizowany został przez TSAS projekt pt.: „Razem, osobno czy wspólnie w poszukiwaniu dobrych rozwiązań? -  cykl edukacyjno-warsztatowy wsparcia grupowego dla opiekunów i rodzin osób przewlekle chorych”. Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach konkursu ofert nr 9/2011:. WSPARCIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI NAD OSOBAMI PRZEWLEKLE CHORYMI Okres realizacji: 20.03.2011 do 30.11.2011.; miejsce realizacji: Toruń ul. Bydgoska 60 oraz Warzyn (DPS w Warzynie); osoba realizująca Róża Sobczak-Małecka.

Celem głównym projektu było przeciwdziałanie wypaleniu i innym negatywnym skutkom psychospołecznym (poczucie permanentnego przemęczenia, wyczerpania, stresu) doświadczanym przez osoby profesjonalnie lub jako członkowie rodzin opiekujące się osobami przewlekle chorymi.

Cele szczegółowe zrealizowanego projektu:

 1. Zwiększenie umiejętności radzenia sobie z  problemem choroby – poprzez dzielenie się doświadczeniami w pokonywaniu trudności,
 2. Zwiększenie poczucia  wsparcia emocjonalnego, poprzez minimalizowanie poczucia osamotnienia w problemie, wymianę pożytecznych doświadczeń;
 3. Zwiększenie poczucia wartości wśród uczestników – poprzez budowanie siły, poczucia sprawstwa;
 4. Zwiększenie wiedzy i umiejętności w opiece nad osobą chorą -  poprzez program edukacyjno-warsztatowy.

Założone rezultaty zostały w pełni osiągnięte. Odbyło się 27 spotkań uczestników grupy wsparcia. Ilość spotkań dostosowano do czasu, możliwości uczestnictwa osób, dla których całość zadania została przygotowana i zrealizowana. Zakres merytoryczny został w pełni zrealizowany, przeprowadzono łącznie 108 godzin wsparcia grupowego, w którym uczestniczyło 18 osób – opiekunów zawodowych i członków rodzin osób przewlekle chorych.

Zarówno forma realizacji zadania łącząca elementy grupy wsparcia z programem edukacyjno-warsztatowym jak i planowane treści programowe  umożliwiły  osiągnięcie  założonego celu głównego i celów szczegółowych  zadania.  Koszt zadania całkowity:  10530,38zł, w tym z dotacji 7975,35zł.

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej kontynuowało w 2011 roku realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS „Punkt Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego”; w ramach działania 5.4; poddziałanie 5.4.2; miejsce realizacji projektu Toruń ul. Bydgoska 58. W trakcie realizacji powyższego projektu w 2011 roku  wprowadzono zmianę: w miejsce dyżurów pełnionych dwa razy w tygodniu od 1 grudnia 2011 roku rozpoczęto realizację dyżurów codziennie w dni robocze, tj od poniedziałku do piątku, w dotychczasowych godzinach od 16.00 do 19.00.

Zrealizowany został projekt pn.:  „Trener NGO – warsztat rozwoju kompetencji trenerskich w obszarze organizacji pozarządowych”. Projekt współfinansowany w ramach PO FIO 2010. Partner projektu Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Termin realizacji: 01.06.2010 do 31.12.2010. Wartość dotacji 39570,00zł

W ramach w/w przedsięwzięcia przeprowadzono cykl szkoleń w łącznym wymiarze 97 godzin szkoleniowych; w tym 49 h – warsztatów trenerskich oraz 48 godzin szkoleń merytorycznych: „Ekonomia społeczna. Stan obecny i perspektywy rozwoju”; „Finanse i księgowość w organizacji pozarządowej”; „Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza-prawne, organizacyjne, relacyjne aspekty wolontariatu”; „Badania ilościowe i jakościowe – metody pomiaru i ewaluacji przedsięwzięć społecznych” oraz „Międzysektorowa współpraca z NGO – partnerstwo; PR; komunikacja”.  W szkoleniach uczestniczyły osoby działające w trzecim sektorze, członkowie organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Wydano 20 certyfikatów potwierdzających rozwój wiedzy i umiejętności trenerskich.

Projekt pn.: Jak współpracować z NGO? – możliwości i ograniczenia – regionalna konferencja społeczno-naukowa, współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach konkursu ofert nr 14/2010:  DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.  Projekt zrealizowany w partnerstwie z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. W ramach projektu zorganizowana została konferencja o zasięgu wojewódzkim; data konferencji 10.06.2010; miejsce: WSG w Bydgoszczy, APK ul. Królowej Jadwigi; liczba uczestników 60 osób.  Sprawozdanie finansowe i merytoryczne przyjęte i pozytywnie zaopiniowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W 2010 roku zrealizowany został projekt pn. Cykl edukacyjno – warsztatowy dla osób uwikłanych w alkoholizm czy narkomanię bliskiego członka rodziny jako element ochrony i profilaktyki zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego. Grupa docelowa  osoby z Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pełnoletnie, kobiety i mężczyźni żyjące w bliskości emocjonalnej z alkoholikiem, zaniepokojone własnym psychofizycznym funkcjonowaniem. Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach konkursu ofert nr 3/2010: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM. Okres realizacji: 01.04.2010 do 30.09.2010. ; miejsce realizacji: ul. Strumykowa 4; Powrót z U; osoba realizująca Ewa Jasik-Wardalińska; 23 spotkania grupowe; w łącznym wymiarze 69 godzin.  Sprawozdanie finansowe i merytoryczne przyjęte i pozytywnie zaopiniowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej kontynuowało w 2010 roku realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS „Punkt Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego”; w ramach działania 5.4; poddziałanie 5.4.2; miejsce realizacji projektu Toruń ul. Bydgoska 58. W trakcie realizacji powyższego projektu w 2010 roku przeprowadzone zostały dwa dwudniowe szkolenia dla członków TSAS:

 • Szkolenie doskonalące dla doradców poradnictwa prawnego i obywatelskiego pracujących metodą zespołu interdyscyplinarnegoKOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Z WYKORZYSTANIEM WIDEOTRENINGU KOMUNIKACJI – odbyło się w dniach 16-17.04.2010; miejsce realizacji ul Stokrotkowa 22 w Toruniu; szkolenie 16 h; liczba uczestników: 15 osób.
 • Szkolenie doskonalące dla doradców poradnictwa prawnego i obywatelskiego pracujących metodą zespołu interdyscyplinarnegoPodejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach - w poradnictwie krótkoterminowym – odbyło się w dniach 28-29.05.2010; miejsce realizacji ul. Sz. Bydgoska 1, WOTUiW; szkolenie 16 h; liczba uczestników: 15 osób.

Dyżury zespołu interdyscyplinarnego były pełnione w dni robocze od poniedziałku do piątku wgodzinach od 16.00 do 19.00 przy ul. Bydgoskiej 58 w Toruniu

Zespół INTERDYSCYPLINARNY oferuje NIEODPŁATNIE następujące rodzaje poradnictwa:

 • Poradnictwo prawne
 • Poradnictwo socjalne
 • Poradnictwo rodzinne
 • Poradnictwo antymobbingowe

Projekt realizowany przez Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej w ramach przyznanych decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej środków: Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego – „Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego”; finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W listopadzie 2009 stowarzyszenie TSAS włączyło się do wspólnej organizacji spotkania
regionalnego "Edukacja obywatelska młodzieży - wyzwanie dla organizacji
pozarządowych" – organizatorem głównym była Fundacja Civis Polonus – spotkanie odbyło się w dniu 3.12.2009r w Toruniu – przedsięwzięcie realizowane przez Fundację Civis Polonus w ramach dotacji Programu Operacyjnego FIO 2009. Bezpośrednia współpraca w tym przedsięwzięciu - z panią Katarzyną Leśko z Fundacji.