Projekt: „Razem, osobno czy wspólnie w poszukiwaniu dobrych rozwiązań? – cykl edukacyjno-warsztatowy wsparcia grupowego dla opiekunów i rodzin osób przewlekle chorych”

Zrealizowany został przez TSAS projekt pt.: „Razem, osobno czy wspólnie w poszukiwaniu dobrych rozwiązań? -  cykl edukacyjno-warsztatowy wsparcia grupowego dla opiekunów i rodzin osób przewlekle chorych”. Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach konkursu ofert nr 9/2011:. WSPARCIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI NAD OSOBAMI PRZEWLEKLE CHORYMI Okres realizacji: 20.03.2011 do 30.11.2011.; miejsce realizacji: Toruń ul. Bydgoska 60 oraz Warzyn (DPS w Warzynie); osoba realizująca Róża Sobczak-Małecka.

Celem głównym projektu było przeciwdziałanie wypaleniu i innym negatywnym skutkom psychospołecznym (poczucie permanentnego przemęczenia, wyczerpania, stresu) doświadczanym przez osoby profesjonalnie lub jako członkowie rodzin opiekujące się osobami przewlekle chorymi.

Cele szczegółowe zrealizowanego projektu:

  1. Zwiększenie umiejętności radzenia sobie z  problemem choroby – poprzez dzielenie się doświadczeniami w pokonywaniu trudności,
  2. Zwiększenie poczucia  wsparcia emocjonalnego, poprzez minimalizowanie poczucia osamotnienia w problemie, wymianę pożytecznych doświadczeń;
  3. Zwiększenie poczucia wartości wśród uczestników – poprzez budowanie siły, poczucia sprawstwa;
  4. Zwiększenie wiedzy i umiejętności w opiece nad osobą chorą -  poprzez program edukacyjno-warsztatowy.

Założone rezultaty zostały w pełni osiągnięte. Odbyło się 27 spotkań uczestników grupy wsparcia. Ilość spotkań dostosowano do czasu, możliwości uczestnictwa osób, dla których całość zadania została przygotowana i zrealizowana. Zakres merytoryczny został w pełni zrealizowany, przeprowadzono łącznie 108 godzin wsparcia grupowego, w którym uczestniczyło 18 osób – opiekunów zawodowych i członków rodzin osób przewlekle chorych.

Zarówno forma realizacji zadania łącząca elementy grupy wsparcia z programem edukacyjno-warsztatowym jak i planowane treści programowe  umożliwiły  osiągnięcie  założonego celu głównego i celów szczegółowych  zadania.  Koszt zadania całkowity:  10530,38zł, w tym z dotacji 7975,35zł.