Misja

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej – główne obszary celów działań statutowych organizacji:

 • na rzecz wspierania  i prawidłowego funkcjonowania rodziny:

- w tym zakresie podejmujemy działania w formie poradnictwa, szczególnie rodzinnego, wychowawczego, wzmocnienia komunikacji w rodzinie a także szkolenia, warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży;

 • na rzecz zwiększania dostępności bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego:

- w tym zakresie prowadzimy Punkt Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego, w ramach którego udzielamy podczas dyżurów stacjonarnych informacji, poradnictwa, wyjaśnienia zagadnień i przepisów prawnych, w szczególności są to działania skierowane dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto działania te są uzupełniane poradnictwem mobilnym oraz edukacją prawną i obywatelską, oraz szkoleniami metodycznymi z zakresu działań poradniczych;

 • na rzecz włączania osób starszych w aktywności społeczne, obywatelskie:

- w tym zakresie nasze działania są ukierunkowane na rozwój i wzmacnianie aktywności społecznej osób starszych, inicjatywy na rzecz osób starszych, m.in.: w formie interdyscyplinarnego poradnictwa senioralnego, grupy samopomocy senioralnej, a także warsztatów rozwijających zainteresowania, szkoleń, spotkań w ramach Klubu Seniorów;

 • na rzecz rozwoju oraz wspierania działalności innych organizacji pozarządowych:

- w tym obszarze podejmujemy współpracę z innymi organizacjami społecznymi,  organizujemy (oraz współorganizujemy) poradnictwo i szkolenia dla przedstawicieli ngo, a także podejmujemy działania w formie warsztatów trenerskich, w szczególności  dla liderów organizacji pozarządowych, wzmacniając tym samym potencjał osobowy ngo.

TSAS posiada wpis do rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP pod numerem ewidencyjnym: 2.04/00067/2012.

Misja TSAS

Celem naszego stowarzyszenia jest  podejmowanie i  inicjowanie przedsięwzięć społecznych  oraz  współdziałanie z innymi podmiotami  na rzecz rozwoju aktywności i integracji społecznej,  w wymiarze jednostkowym, grupowym, społeczności lokalnej a także regionalnej.

Podstawą naszej działalności jest:

 • budowanie dobrych relacji i kontaktów  oraz współpracy między społecznościami lokalnymi,
 • promowanie i wspieranie rozwoju struktur i działań służących umacnianiu komunikacji społecznej,
 • tworzenie płaszczyzn dla wymiany myśli i doświadczeń oraz współpracy w dziedzinie szeroko rozumianej pomocy drugiemu człowiekowi, grupie i społeczności lokalnej.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez współpracę z organizacjami i instytucjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi a w szczególności poprzez:

 1. prowadzenie działalności społecznej, pro społecznej i charytatywnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, środowisk edukacyjno-kulturalnych, społeczności zagrożonych marginalizacją życia społecznego (uzależnieni, bezdomni, bezrobotni, niepełnosprawni i przewlekle chorzy, seniorów oraz grup zagrożonych patologią społeczną) i innych osób potrzebujących wsparcia Stowarzyszenia,
 2. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom a w szczególności dzieciom, osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans i stwarzanie prawidłowych warunków rozwoju tych rodzin i osób poprzez pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień a ponadto łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i zapobieganie zaburzeniom zachowań dzieci i młodzieży,
 3. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działalność na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 4. poradnictwo antymobbingowe, przeciwdziałanie mobbingowi oraz dyskryminacji w miejscu pracy  oraz promowanie i rozwój struktur i działań antymobbingowych,
 5. podnoszenie świadomości prawnej wybranych grup zawodowych i społecznych, szczególnie poprzez prowadzenie działalności na rzecz zwiększenia znajomości przepisów prawnych, przepisów dotyczących ochrony zdrowia psychicznego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 6. inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej i popularnonaukowej w zakresie teorii i praktyki niesienia pomocy ludziom jej potrzebującym,
 7. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 8. wspieranie i organizacja dobroczynności oraz działań humanitarnych i wolontariatu w kraju i za granicą,
 9. promowanie kultury i dziedzictwa regionalnego i narodowego
 10. propagowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 11. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 12. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości społecznej i ekonomii społecznej,
 13. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 14. doradztwo prawne ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz poradnictwa socjalnego, rodzinnego i ochrony praw konsumentów,
 15. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji ,
 16. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 17. propagowanie i rozwój twórczości artystycznej, malarstwa, rzeźby, muzyki, teatru, fotografii, pisarstwa, filmu, rękodzieła ludowego oraz pozostałych sztuk pięknych i dziedzin aktywności artystycznej,
 18. działalność ekologiczna i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 19. ochronę i promocję zdrowia,
 20. wspieranie działalności innych organizacji pozarządowych realizujących podobne cele.