Mobilna E-Pracownia 60+

Realizator projektu: Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej –  TSAS

Tytuł projektu: Mobilna E-Pracownia 60 +, czyli cyfrowa aktywizacja i integracja społeczna osób starszych.

Okres realizacji: od 10.05.2021r. do 31.12.2021r.

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2021.

Dofinansowanie z budżetu państwa: 135 060,00 zł

Całkowita wartość projektu: 155 110,00 zł

Cel:
Rozwój aktywności i integracji społecznej oraz rozwój kompetencji cyfrowych wśród 60 seniorów z regionu kujawsko-pomorskiego, w okresie od maja - do grudnia 2021.

Cele szczegółowe:

 • upowszechnianie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych poprzez organizację zajęć online, aby w ten sposób seniorzy mogli praktycznie przećwiczyć i utrwalać kompetencje cyfrowe jednocześnie integrując się; poznając nowe osoby, wspólnie spędzać czas i rozwijać swoje zainteresowania;
 • rozwinięcie kompetencji cyfrowych osób starszych,  poprzez udział w warsztatach informatycznych, zajęciach online;
 • rozwój aktywności i integracji społecznej osób starszych poprzez udział w różnorodnych zajęciach grupowych rozwijających zainteresowania, pasje, hobby, usprawniających ruchowo;
 • profilaktyka zdrowia psychicznego oraz percepcji poznawczej, pamięci, poprzez udział w zajęciach z edukacji psychologicznej, w life-coachingu, w warsztatach edukacji profilaktyki zdrowia.

Zadania:

 1. Siła 3 wieku - zajęcia psychologiczno-społeczne i coaching senioralny
  Działanie ma na celu rozwój kompetencji społecznych, wzmocnienie samooceny, wiary we własne możliwości, edukację psycho-społeczną osób starszych.
  Formy wsparcia: zajęcia z psychologiem, szkolenie z asertywności, warsztaty, spotkania edukacyjne prowadzone przez lekarza oraz coaching
 2. Mobilna Pracownia Komputerowa 60+
  Działanie ma na celu włączenie cyfrowe osób starszych, edukację jak bezpiecznie korzystać z Internetu ( w wymiarze technologicznym i psychospołecznym).
  Formy wsparcia: warsztaty informatyczne prowadzone w małych grupach, ukierunkowane na zdobywanie i utrwalanie umiejętności praktycznych, funkcjonalnych.
 3. Inspiracje i inicjatywy- czyli praktyka korzystania  z funkcjonalności Internetu w rozwoju zainteresowań i integracji społecznej w czasie pandemii
  W tym działaniu planujemy zorganizowanie zajęć hybrydowo, czyli stacjonarnie i online synchronicznie, w zakresie rozwoju zainteresowań/ pasji, spędzania w aktywny sposób czasu oraz rozwoju osobistego osób starszych.
  Planowane zajęcia: filcowanie, florystyka, decoupage, kwiaty z krepiny, ale też np. proste gotowanie online: zdrowe żywienie, koktajl owocowo warzywny, sałatka, czy pieczenie pierników; zajęcia ruchowe, usprawniające, wspólne ćwiczenia, usprawnianie pamięci, gry planszówki.
  W ramach działania jest pula 10 warsztatów - które będą ustalane z seniorami przez cały czas realizacji, aby uczestnicy współtworzyli to działanie.
  Fromy realizacji: warsztaty, coaching, spotkania, pogadanki i szkolenia edukacyjne ze specjalistami. Działania będą realizowane  stacjonarnie (w Toruniu i w Inowrocławiu) i  zdalnie (online)  synchronicznie, przy wykorzystaniu platformy ZOOM.

Grupa docelowa :
Osoby w wieku 60+ , mieszkający w Toruniu,  powiecie toruńskim, Inowrocławiu, powiecie inowrocławskim. Działaniami w formie warsztatów informatycznych, edukacji psychologicznej, coachingu, edukacji z zakresu profilaktyki zdrowia planujemy objąć łącznie 25 seniorów.  Działania w formie online – są skierowane do osób starszych z regionu kujawsko-pomorskiego. Łącznie wsparciem projektowym planujemy objąć 60 osób starszych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Efekty:

 1. Zwiększenie kompetencji cyfrowych osób starszych, głównie umiejętności w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu, wykorzystania nowoczesnych technologii (laptop, tablet, smartfon, internet) w ich funkcjach praktycznych, usprawniających codzienne funkcjonowanie osób starszych.
 2. Zwiększenie/ utrzymanie umiejętności i motywacji do spędzania czasu wolnego w sposób aktywny społecznie.
 3. Zwiększenie wiedzy z zakresu asertywności, radzenia sobie ze stresem, profilaktyki zdrowia oraz z wybranych zagadnień psychologii i socjologii starości.
 4. Poprawa/ utrzymanie wiary we własne możliwości, samooceny i motywacji do aktywnego uczestniczenia osób starszych w życiu społecznym.
 5. Rozwój zainteresowań, pasji, hobby u osób starszych.