Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej – TSAS w partnerstwie z powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu - kontynuuje działania na rzecz rozwoju aktywności i samoorganizacji osób starszych..  Projekt zatytułowany  Pracownia Przedsiębiorczości Społecznej i Wolontariatu – w poszukiwaniu aktywnych form integracji międzypokoleniowej adresowany jest szczególnie do osób w wieku 60+ , mieszkańców  Torunia oraz powiatów toruńskiego i inowrocławskiego. Do aktywnego uczestnictwa w tegorocznych działaniach zapraszamy nie tylko seniorów, ale także osoby młodsze, a jeśli zgłoszą się do nas seniorzy spoza tego terenu – na pewno znajdzie się dla nich także miejsce i także będą mogli wziąć udział w naszym projekcie.

Głównym celem Pracowni  jest rozwój aktywności i integracji społecznej międzypokoleniowej wśród 30 osób starszych( 60+) oraz 20 osób młodszych z terenu Torunia i powiatów toruńskiego i inowrocławskiego w okresie od marca do grudnia 2018 roku. Cel ten zamierzamy zrealizować poprzez następujące działania:

  • organizację i funkcjonowanie Senioralnej Pracowni Przedsiębiorczości Społecznej – w formie cyklicznych spotkań, warsztatów, szkoleń integracyjno-edukacyjnych grupy seniorów i osób młodszych ukierunkowanych na integrację uczestników, w tym samoorganizację ukierunkowaną na rozwój przedsiębiorczości społecznej i wolontariatu;
  • kontynuowanie działalności Punktu Poradnictwa i Edukacji Prawnej i Obywatelskiej Seniora - interdyscyplinarnego senioralnego punktu poradniczo-edukacyjnego działającego w formie dyżurów doradczych oraz edukacji prawnej, obywatelskiej;
  • oraz trzeciego działania: zajęć w sferze kultury, rekreacji sportowo-ruchowej, warsztatów rozwoju zainteresowań w ramach Kalendarza Kreatywności i Integracji Seniorów "Poza schematami wieku". Bogata oferta bezpłatnych zajęć gwarantuje, że każdy uczestnik znajdzie aktywność dostosowaną do swoich preferencji, potrzeb i możliwości.

Poniżej przedstawiamy opis form, zakresów realizacji tych  trzech działań,   w ramach Pracowni Przedsiębiorczości Społecznej i Wolontariatu i zapraszamy do kontaktu, do zgłoszenia się i przyjścia do TSAS-u:

  1. Pracownia Przedsiębiorczości Społecznej i Wolontariatu Nasze stowarzyszenie dostrzega potrzebę działań opartych na tworzeniu więzi społecznych i struktury grupy. Sami seniorzy takie spotkania grupowe uważają za podstawę trwałości i efektywności działań.  Uczymy się  i zdobywamy doświadczenie, którego nie da się wyczytać w podręcznikach z gerontologii.  Charakter grupy: otwarty, z możliwością fluktuacji uczestników, w zależności od ich możliwości zdrowotnych, oraz z nastawieniem na włączanie nowych, zwłaszcza samotnych osób. Program działania grupy nastawiony na: rozwój integracji wewnątrz i międzypokoleniowej, zakres merytoryczny spotkań: rozmowy na tematy swobodne, życia codziennego seniorów, budowanie umiejętności asertywnych, umiejętności aktywnego słuchania, wypracowanie kontraktu grupowego, budowanie wsparcia pomiędzy uczestnikami grupy senioralnej, poczucia zrozumienia, poczucia wartości, samorozwoju osobowego. Procesy grupowe będą skierowane na samoorganizację grupy w kierunku stworzenia sieci społecznej opartej o działania wolontariatu. W tym działaniu zaplanowano wyjazd integracyjny dla uczestników spotkań grupowych– w trakcie wyjazdu zajęcia integracyjne, warsztaty asertywnej komunikacji, oraz warsztaty tworzenia wolontariatu międzypokoleniowego: analiza SWOT, opracowanie formy działalności, podział zadań członków grupy, ewentualne wypracowanie wzorów dokumentów dla prowadzenia wolontariatu, jeśli uczestnicy uznają to za potrzebne, opracowanie sposobu organizacji i przepływu informacji wewnątrz grupy oraz z szerszym otoczeniem społecznym – seniorami i osobami młodszymi, chcącymi włączyć się w działalność wolontarystyczną.  Uczestnicy Pracowni – Seniorzy – będą także wspierani – dla wzmocnienia funkcjonowania grupy: warsztatami umiejętności informatycznych  oraz warsztatami w ramach Pracowni Przedsiębiorczości Społecznej - od teorii do praktyki , a w niej:  szkolenie z podstaw ekonomii społecznej , warsztaty krawieckie, warsztaty z włóczką,  warsztaty stolarskie, warsztaty florystyczne,  warsztaty kulinarne . Zajęcia w grupach wielopokoleniowych ( zawsze zapewniamy minimum 50%  miejsc w danej grupie dla seniorów). Uczestnicy będą wybierali rodzaje zajęć adekwatnie do zdolności, pasji, zajęcia rozłożone w czasie i dostosowane do możliwości uczestników; ukierunkowane na nabycie wiedzy i umiejętności rozwoju przedsiębiorczości społecznej, tak aby powstająca Pracownia Seniora w przyszłości mogła funkcjonować także w oparciu o środki nie tylko pozyskiwane w ramach zadań publicznych, ale żeby stawała się coraz bardziej samopomocowa także i w tym znaczeniu – ekonomiczno-społecznym.- będzie to ważne przygotowanie do dalszego rozwijania działalności w formie samopomocy, wolontariatu.
  2. Punkt Poradnictwa i Edukacji Prawnej i Obywatelskiej Seniora Działalność Punktu realizowana w formie stacjonarnych dyżurów , podczas dyżuru obecny będzie specjalista z danej dziedziny ( prawnik, doradca rodzinny/ psycholog lub prac socjalny) oraz wolontariusz – doradca senioralny. Dyżury  pełnione są w Toruniu przy ul. Bydgoskiej 58,  w środy od godziny 16.00 do 18.00; -  rejestracja telefoniczna 515 276 454 , w dni powszednie w godzinach dopołudniowych. W ramach tego działania  zaplanowano także edukację prawną i połączoną z wiedzą psychologiczno-społeczną w formie szkoleń z zakresu wsparcia dla seniorów i członków rodzin , którzy opiekują się osobą chorą na alzheimera, czy inną chorobę otępienną. Ponadto planujemy przeprowadzenie szkoleń w ramach edukacji prawnej, m.in.  z zakresu ochrony praw konsumenta, dziedziczenia oraz ochrony danych osobowych, senior jako pacjent, senior w rodzinie. Szkolenia zostaną dostosowane do na bieżąco uaktualnianych potrzeb seniorów. Planujemy realizację szkoleń w Toruniu oraz w terenie, w środowisku seniorów mieszkających na wsi, lub w mniejszych miejscowościach.
  3. Kalendarz Kreatywności i Integracji Międzypokoleniowej"Poza Schematami Wieku"
    • obejmuje organizację i przeprowadzenie cyklu zajęć integracji międzypokoleniowej w formie warsztatów i uczestnictwa w sferze kultury i sztuki. Działanie tak jak pozostałe formy zaplanowane w projekcie ma charakter otwarty, zarówno beneficjenci Pracowni ES i Wolontariatu, uczestnicy poradnictwa, jak i inni seniorzy i osoby młodsze z terenu realizacji zadania będą mogli uczestniczyć w aktywnych formach: wyjścia do instytucji kultury, łącznie 6 takich wyjść grupowych,  warsztaty teatralne - wolontariat - zajęcia prowadzone przez aktorkę , 6 spotkań, zajęcia mają charakter rekreacyjny, praca z oddechem, ćwiczenia głosu, radzenie sobie z tremą, ćwiczenia w zapamiętywaniu krótkich tekstów, zajęcia plastyczne i rękodzieło artystyczne (: w tym planowane jest np.: malowanie na tkaninie, filcowanie na sucho i na mokro, decupage, malowanie na szkle, ceramika z gliny, malowanie na szkle i ceramice ), oraz plener fotograficzny - dwudniowy, wyjazdowy plener z jednym noclegiem, grupa 8 osobowa.                           

Szczegółowe informacje i kontakt do organizatora:

e-mail.: tsas@tsas.torun.pl  ; tel. 515 276 454

Lider projektu: Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej

Partner projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

***

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Edycja 2018.  Realizacja zadania od 1.03.2018 r. do 30.12.2018 r.

KALENDARZ  AKTYWNEGO SENIORA -                    

działania wspierające samoorganizację i aktywność społeczną osób starszych 

Lider projektu: Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej

Partner projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Odbiorcy: osoby w wieku 60 + , z terenu  Torunia oraz powiatów toruńskiego i inowrocławskiego

Szczegółowe informacje i kontakt do organizatora:

mail: tsas@tsas.torun.pl  lub telefonicznie: 515 276 454

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.  Realizacja zadania od 1.03.2017r. –  do 30.12.2017r.

Prezentacja

Ulotka dwustronna

Ulotka składana

Roll up

Zintegrowane działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie  kujawsko-pomorskim, obejmuje cykl 20 szkoleń i konsultacji dla środowiska 3 sektora z terenu naszego województwa,  uzupełniany poradnictwem indywidualnym i grupowym  zaplanowanym na 2017 rok.  Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a udział we wszystkich formach edukacji, poradnictwa w ramach tego zadania  jest bezpłatny.

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej zaprasza do korzystania z następujących form wsparcia i rozwoju  organizacji pozarządowych:

Zakres szkoleń, konsultacji oraz poradnictwa: PRAWNE, KSIĘGOWE, PROJEKTOWE DLA NGO

Adresaci projektu: członkowie, wolontariusze, przedstawiciele  organizacji pozarządowych, np. fundacji, stowarzyszeń; osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w trzecim sektorze, chcące np. założyć stowarzyszenie lub powołać fundację – z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Kontakt:    Tel .: 515 276 454    mail: tsas@tsas.torun.pl

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ulotka

Szkolenie z zagadnień prawnych dotyczących sektora ngo, dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego -

- zmiany , zmiany, … które z nich dotyczą Waszej organizacji?, o tym  m.in. będzie można się dowiedzieć lub utwierdzić podczas   szkolenia  w dniu 15 maja 2017r., na które zaprasza Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej (TSAS), które realizuje projekt szkoleniowy na zlecenie Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Czytaj dalej... "Szkolenie z zagadnień prawnych dotyczących sektora ngo"