Od sierpnia 2009 współpracujemy w gronie kilkunastu organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką wykluczenia społecznego, w tym osób niepełnosprawnych, wspieraniem osób potrzebujących od dzieci po osoby starsze. Tworzymy Porozumienie partnerskie, które współpracuje jako branżowa reprezentacja podmiotów pozarządowych w oparciu o projekt współfinansowany ze środków EFS - poddziałania 5.4.2 PO KL. Do współpracy zostaliśmy zaproszeni przez koordynatora merytorycznego projektu, pana Janusza Wiśniewskiego z Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury i Sztuki.

W sierpniu 2009 nasze stowarzyszenie zostało zaproszone i włączyło się w organizację kampanii społecznej związanej z Międzynarodowym Dniem Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię. Udział TSAS w kampanii obejmował: współorganizację imprezy integracyjnej dla dzieci i rodziców na terenie TC Caritas, oraz przeprowadzenie w trzech toruńskich szkołach średnich: Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika „Gimnazjum i Liceum Akademickie” oraz Liceum Ogólnokształcące nr 4 – warsztatów na temat schizofrenii. Celem warsztatów było przekazanie uczniom klas maturalnych podstawowej wiedzy na temat choroby – schizofrenii, oraz wskazanie na stygmatyzujące aspekty tej choroby, które w postaci mitów, stygmatów napiętnowują osoby chorujące na schizofrenię oraz często całe rodziny tych osób. Warsztaty prowadziła członkini TSAS – mgr psycholog Ewa Wróblewska. Realizacja programu: sierpień- wrzesień 2009.

Od 01.07.2009 do 31.12.2009 zrealizowany został projekt Punkt Poradnictwa Obywatelskiego współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach PO FIO 2009. Projekt był realizowany w formie stałych cotygodniowych dyżurów zespołu interdyscyplinarnego; w każdą środę w godzinach 15.30 do 19.30. Miejsce realizacji zadania: Toruń ul. Klonowica 19. Wysokość dotacji 29 390pln. Kwota dotacji została rozliczona. TSAS otrzymało pismo potwierdzające prawidłową realizację merytoryczną i finansową projektu.

Od 01.07.2009 r. TSAS rozpoczął realizację trzyletniego projektu pt. „Punkt Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego”. Projekt  realizowany przez Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej  w ramach przyznanych decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej  środków: Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego – „Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego”; finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu odbywały się cotygodniowe, systematyczne dyżury zespołu interdyscyplinarnego, w skład którego wchodzą prawnik, pracownik socjalny, pedagog, specjalista z zakresu poradnictwa antymobbingowego.  Projekt obejmował swoim zasięgiem Powiat Toruński oraz Gminę Miasta Toruń. Miejsce realizacji projektu: Toruń ul. Bydgoska 58. Kwota przyznanych środków: 409 672,00zł. Okres realizacji projektu: 1.07.2009r – 31.07.2012r.

W ramach projektu „Punkt Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego” – TSAS zrealizował  w okresie 24.10.2009 do 29.11.2009r. szkolenie pt. Szkolenie z zakresu Przeciwdziałania Mobbingowi i Poradnictwa Antymobbingowego w łącznym wymiarze 48 godzin dydaktycznych.

W  roku  - 2009 - TSAS zrealizował  kolejny projekt szkoleniowy, w którym grupą docelową były osoby zawodowo pracujące na rzecz osób chorych przewlekle, terminalnie – opiekunki i opiekunowie, terapeuci, pielęgniarki, siostry zakonne. Tytuł projektu: „Specjalistyczne szkolenie z zakresu opieki paliatywnej”. Realizacja dzięki środkom pozyskanym z grantu w ramach otwartego konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 8/2009 pn. Opieka paliatywna. Kwota otrzymanej dotacji: 5 000,00zł.

Celem głównym projektu szkoleniowego było:

Zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko ujętej opieki paliatywnej, długoterminowej i w innych chorobach nieuleczalnych – kadry placówek organizujących w/w formy opieki, wolontariuszy, członków rodzin osób objętych i/lub wymagających opieki. W szczególności projekt w formie szkolenia jest skierowany do całego personelu tzw. niemedycznego: opiekunka, opiekun środowiskowy, psycholog, pracownik socjalny, kapelan, rehabilitant, wolontariusz, i inni.

Cele szczegółowe zadania:

 1. Zwiększenie umiejętności sprawowania opieki nad osobą chorą:
  • aspekt wsparcia psychologicznego
  • aspekt opieki higienicznej, pielęgnacyjnej
 2. zwiększenie   umiejętności komunikacyjnych i psychospołecznych – ze szczególnym uwzględnieniem komunikowania się z osobami chorymi, starymi, wymagającymi opieki osoby drugiej
 3. Zwiększenie wiedzy z zakresu opieki paliatywnej
 4. Profilaktyka wypalenia zawodowego w służbie opieki.

Projekt został zrealizowany w formie dwóch cykli szkoleniowych przeprowadzonych w czerwcu 2009 roku. W szkoleniach uczestniczyło łącznie 40 osób z terenu woj. Kujawsko-pomorskiego, bezpośrednio sprawujących opiekę nad chorymi terminalnie.

W styczniu 2009 roku TSAS zrealizował kolejny projekt społeczny „Zabawa Karnawałowa” . Polegał  on na przeprowadzeniu imprezy dla dzieci i rodziców – z terenów wiejskich – gmina Mazowsze. Projekt został zrealizowany w Szkole Podstawowej w Mazowszu gmina Czernikowo, we współpracy z panią dyrektor Szkoły mgr Mariolą Cichacką. Impreza odbyła się 30.01.2009r. Uczestnikami były dzieci – uczniowie SP w Mazowszu wraz z rodzicami. Łącznie udział wzięło 154 uczestników w tym 102 dzieci, oraz 52 rodziców. Zabawa miała charakter integracyjny środowiska lokalnego. Jednocześnie wskazała na możliwości organizowania imprez lokalnych promujących aktywne formy spędzania czasu wolnego rodziców wspólnie z dziećmi w oparciu o środowisko szkolne.  Koordynatorem projektu była pani Anna Cząstka – członkini TSAS, osobą prowadzącą i odpowiadającą za nadzór pedagogiczny była p. Elżbieta Kłosowska – prezes TSAS. W opiece nad dziećmi, organizacji i czuwaniem nad prawidłowym przebiegiem imprezy  pomagali członkowie naszego stowarzyszenia oraz sześcioro wolontariuszy pozyskanych przez TSAS i zaproszonych do czynnego udziału w przedsięwzięciu – uczniowie toruńskich szkół średnich. Projekt ten miał charakter charytatywny; zrealizowany został bez środków finansowych. Upominki: słodycze, zabawki, artykuły plastyczne, które otrzymały od nas dzieci zostały pozyskane dzięki przeprowadzonym przez wolontariuszy zbiórkom. Do udziału w Zabawie Karnawałowej zaproszeni zostali wszyscy uczniowie Szkoły, gdyż kierowaliśmy się zasadą nie dyskryminowania dzieci z rodzin ubogich, aby poprzez zaproszenie tylko tej grupy dzieci nie wpływać na ich stygmatyzację w lokalnym środowisku. Cel został osiągnięty.

Drugi projekt szkoleniowy zrealizowany w 2008 roku pn. „Zintegrowane Szkolenie Specjalistyczne  – Rola pracownika socjalnego w zespole interdyscyplinarnym w opiece paliatywnej” , obejmował dwa dwudniowe cykle szkoleń, skierowanych do pracowników socjalnych województwa kujawsko-pomorskiego, którzy realizują pracę socjalną w bezpośrednim kontakcie z osobami i rodzinami, w tym osobami niepełnosprawnymi, chorymi przewlekle i terminalnie, członkami ich rodzin.  Celem głównym projektu było:

Podniesienie kwalifikacji kadry pomocy społecznej w zakresie działań wspierających dla osób objętych opieką paliatywną, terminalną i w innych chorobach nieuleczalnych oraz dla ich rodzin. Realizacja dzięki środkom pozyskanym z grantu w ramach otwartego konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Projekt zatytułowany „Szkolenie – Udoskonalanie warsztatu metodycznego w pracy z osobami objętymi opieką paliatywną, terminalną i w innych chorobach nieuleczalnych”  obejmował 3 edycje szkoleń trzydniowych, wzięło w nim udział 65 osób z terenu woj. kujawsko-pomorskiego, opiekunów, terapeutów, i innych osób bezpośrednio zajmujących się osobami chorymi, niepełnosprawnymi. Celem projektu było:

Poszerzenie warsztatu pracy o wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • Przeciwdziałania i radzenia sobie z wypaleniem zawodowym;
 • Komunikacji interpersonalnej i umiejętności psychospołecznych (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki komunikowania się i opieki nad osobami starszymi i obłożnie chorymi);
 • Gerontologii i Psychogeriatrii;
 • Wprowadzenie do pracy metodą „Grupy Balinta”;
 • Radzenie sobie z agresją;
 • Elementy prawa ; m.in. z zakresu: kwestii ubezwłasnowolnienia, pełnomocnictw, zobowiązania alimentacyjne.

Realizacja dzięki środkom pozyskanym z grantu w ramach otwartego konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W styczniu 2008 roku TSAS zrealizował projekt społeczny „Gwiazdkowa Niespodzianka”  we współpracy z Szczepem Nr II Royal Rangers. Polegał na przeprowadzeniu imprezy dla dzieci i rodziców – z Torunia i okolic, w ramach Akcji Charytatywnej Gwiazdkowa Niespodzianka. Impreza odbyła się 19.01.2008r. w siedzibie Domu Muz przy ul. Poznańskiej w Toruniu. W procesie rekrutacji dzieci nawiązaliśmy współpracę ze SP Nr 11 w Toruniu oraz z kuratorami zawodowymi i społecznymi. Łącznie uczestniczyło 105 dzieci. Projekt ten zrealizowany został bez środków finansowych.

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej w 2007 roku zrealizowało także projekt szkoleniowy, pn „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach w pracy z osobami uzależnionymi – szkolenie podstawowe” . Projekt został zrealizowany w ramach Konkursu: Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim, uzyskując dotację w wysokości 5000zł. Pozyskana dotacja została rozliczona w formie sprawozdania z realizacji zadania, które przyjęto pozytywnie.

W projekcie tym uczestniczyło 20 osób z województwa kujawsko-pomorskiego, zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej, centrum integracji społecznej, sądzie itp. Pełny cykl szkolenia obejmował dwie sesje : I – dwudniowa, II – trzydniowa; w łącznym wymiarze 50 godzin zajęć dydaktycznych; z czego 20 godzin stanowiły wykłady konwersatoryjne, 30 godzin – zajęcia warsztatowe.

Pierwsza sesja odbyła się we wrześniu 2007, druga – w październiku 2007 – zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Szkolenie odbyło się w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. Uczestnicy otrzymali materiały dydaktyczne oraz certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia TSR na poziomie podstawowym. Szkolenie przeprowadzone zostało przez dr Jacka Szczepkowskiego oraz mgr Artura Lewińskiego.

Celem projektu było propagowanie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach jako alternatywy i uzupełnienia dla istniejących programów pomocowych. Ponadto zrealizowanie tego szkolenia służyło:

 • Upowszechnianiu doświadczeń dotyczących terapii uzależnień w oparciu o model TSR
 • Kształtowaniu konkretnych umiejętności posługiwania się w praktyce tym modelem
 • Dostarczyło wiedzy na temat metody TSR.