Projekt pt.: „Dokąd zmierza rodzina? – aktywnie i lokalnie na rzecz wspierania rodziny w województwie kujawsko-pomorskim”

Zadanie zostało zrealizowane w ramach pozyskanej dotacji z PO FIO , współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Kwota dotacji: 75 000,00zł

Przedsięwzięcie miało na celu: zwiększenie wiedzy i umiejętności beneficjentów zadania w zakresie prawidłowego wypełniania podstawowych funkcji rodziny, w szczególności funkcji opiekuńczo-wychowawczej, emocjonalnej, społecznej i ekonomicznej(gospodarczej) w sześciu średnich ( co do wielkości ilości mieszkańców i rozwoju infrastrukturalnego w obszarze wsparcia na rzecz rodzin) lokalnych środowiskach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od maja do grudnia 2013 roku poprzez organizację paneli dyskusyjnych "Dokąd zmierza rodzina?" w tych lokalnych środowiskach, oraz rozwój potencjału kadrowego w nowatorskiej metodzie pracy na rzecz rodzin dysfunkcyjnych, jak i poprzez bezpośrednie wspieranie rodzin dysfunkcyjnych.

Cel ten wynikał z wizji działalności naszej organizacji oraz z celów statutowych TSAS.
Główny cel zadania wynikał także z diagnozy potrzeb, jego realizacja stanowi o konieczności podejmowania takich działań, które będą przeciwdziałały narastaniu problemów w rodzinach już zdiagnozowanych przez specjalistów instytucji pomocowych w woj kuj-pom , jako dysfunkcyjne, które będą miały charakter prewencyjny, profilaktyczny: nie będą dopuszczały, aby w sytuacji, gdy specjalista np pracownik socjalny widzi trudności występujące w rodzinie zamiast niezwłocznie podejmować pracę z taką rodziną ukierunkowaną na poprawę jej funkcjonowania, brak jakiegokolwiek wsparcia a w efekcie rosnących dysfunkcji rodzina zostaje objęta nadzorem kuratora, a nawet w przypadku dalszych procesów patologizacji życia rodzinnego dziecko/dzieci umieszczane są w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Cele szczegółowe:

  1. Zwiększenie umiejętności i wiedzy 16 rodziców dysfunkcyjnych w zakresie pełnienia prawidłowych funkcji: opiekuńczej, wychowawczej, emocjonalnej, społecznej i gospodarczej w rodzinie.
  2. Zwiększenie umiejętności i wiedzy w zakresie pracy z rodziną metodą VIT 10 specjalistów z terenu woj kuj-pom, pracujących na co dzień na rzecz i z rodzinami dysfunkcyjnymi (w szczególności w roli asystenta rodzinnego, pracownika socjalnego, pedagoga, kuratora, doradcy rodzinnego, itp.
  3. Zwiększenie wiedzy wśród łącznie 120 przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz wspierania rodziny z 6 lokalnych środowisk z terenu woj kuj-pom z zakresu aktywnych i nowatorskich metod wspierania rodziny oraz tworzenia lokalnego systemu wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych w szczególności o charakterze prewencyjnym, przeciwdziałającym narastaniu trudności i dysfunkcji w rodzinach. Panele odbyły się w Radziejowie, Brodnicy, Inowrocławiu, Wąbrzeźnie, Toruniu i Żninie.

Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone w terminie i pozytywnie zaopiniowane przez MPiPS.