Projekt – Punkt Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego – zintegrowane działania doradczo-szkoleniowe na rzecz rozwoju dostępności poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Projekt w ramach konkursu Program Inicjatyw Obywatelskich na realizację zadania publicznego w okresie od 2.06.2014 do 30.11.2016r.  Kwota dofinansowania na 2014 rok wyniosła: 73 430zł. Realizacja zadania obejmuje Miasto Toruń, powiat toruński, powiat aleksandrowski oraz powiat inowrocławski. Projekt jest realizowany w partnerstwie trójsektorowym. Umowy partnerskie zostały zawarte z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nieszawie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu,

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, firmą MBB Marek Bernaciak oraz

Wydawnictwem Adam Marszałek. Celem głównym projektu było  zwiększenie wiedzy prawej i obywatelskiej oraz zwiększenie umiejętności korzystania z uprawnień i możliwości prawnych i obywatelskich osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatów: toruńskiego, inowrocławskiego, aleksandrowskiego oraz pow. M. Toruń.

W sierpniu 2014r odbyła się kontrola realizacji zadania – wizyta pracowników kontroli z

Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS odbyła się w Toruniu przy ul. Bydgoskiej 58, podczas kontroli sprawdzano dokumentację merytoryczną zadania, ze strony TSAS uczestniczyły w spotkaniu: Róża Sobczak-Małecka, Ewa Garbalińska, Monika Czarnomska i Hanna Brzuszczak.

Projekt w 2014 roku został zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Liczba beneficjentów zadania w 2014 roku wyniosła: 347 osób. Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone zgodnie z terminem.