Inkubator Partycypacji Społecznej Seniorów – zintegrowane działania szkoleniowo-konsultacyjne dla osób starszych

Projekt TSAS w ramach konkursu Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Oferta uzyskała bardzo wysoką ocenę merytoryczną i otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Polityki Senioralnej. realizacja zadania w okresie od 17-03-2014 do 31-12-2014; wysokość pozyskanej dotacji 68 708zł.

W ramach zadania prowadzone były spotkania animacji społecznej osób starszych, szkolenia ukierunkowane na rozwój partycypacji obywatelskiej seniorów oraz punkt poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla seniorów (dyżury pełnione były w środy w godzinach popołudniowych, przy ul. Bydgoskiej 58 w Toruniu).

Projekt w 2014 roku został zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Realizacja zadania w partnerstwie publiczno-społecznym z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. Liczba beneficjentów zadania w 2014 roku wyniosła: 102 osoby.