Punkt Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego – zintegrowane działania doradczo-szkoleniowe na rzecz rozwoju dostępności poradnictwa prawnego i obywatelskiego

W okresie od 1.01.2016 do 30.11.2016 stowarzyszenie TSAS realizowało projekt dofinansowany z funduszy zewnętrznych ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu FIO 2014 -  pt.: Punkt Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego - zintegrowane działania doradczo-szkoleniowe na rzecz rozwoju dostępności poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Kwota dofinansowania na 2016 rok wyniosła: 99039,00 zł. Realizacja zadania obejmowała Miasto Toruń, powiat toruński, powiat aleksandrowski oraz powiat inowrocławski. Projekt był realizowany w partnerstwie trójsektorowym. Umowy partnerskie zostały zawarte z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nieszawie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, firmą MBB Marek Bernaciak oraz Wydawnictwem Adam Marszałek. Celem realizowanego projektu  było:
zwiększenie wiedzy prawej i obywatelskiej oraz zwiększenie umiejętności korzystania z uprawnień i możliwości prawnych i obywatelskich osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu następujących powiatów: Miasto Toruń, powiat toruński, powiat aleksandrowski oraz powiat inowrocławski.

Cele szczegółowe zadania zostały zrealizowane, w efekcie nastąpił:

  1. Wzrost wiedzy mieszkańców w/w powiatów, zagrożonych wykluczeniem społecznym, z zakresu praw i uprawnień, działających instytucjach i organizacjach zarówno lokalnych jak i w szerszym życiu publiczno-społecznym, - poprzez uczestnictwo w poradnictwie i/lub szkoleniach;
  2. Wzrost umiejętności beneficjentów zadania z zakresu korzystania z uprawnień obywatelskich - poprzez uczestnictwo w poradnictwie i/lub szkoleniach;
  3. Zwiększenie świadomości prawnej i obywatelskiej beneficjentów zadania - poprzez rozwój (w tym: poprzez działania informacyjno-promocyjne) dostępności poradnictwa prawnego (w tym poradnictwo mobilne, świadczone jak najbliżej miejsca zamieszkania beneficjentów ostatecznych zadania) i obywatelskiego i upowszechnianie korzystania z tego rodzaju poradnictwa, a także poprzez działania polegające na wykorzystaniu form szkoleniowych z różnych dziedzin prawa i umiejętności partycypacji i aktywności obywatelskiej;
  4. Zwiększenie wiedzy i rozwój umiejętności w zakresie profesjonalizacji i standaryzacji poradnictwa prawnego i obywatelskiego u osób świadczących poradnictwo w ramach swojej pracy zawodowej i społecznej (w tym kadry oferenta) co wpłynęło na uzyskanie wyższych jakościowo wskaźników osiągnięcia celów szczeg 1-3 a w konsekwencji na osiągnięcie celu zadania.

Projekt w 2016 roku został zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Liczba beneficjentów zadania w 2016 roku wyniosła łącznie: 438 osób. Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone zgodnie z terminem tj do 30 stycznia 2017r.