Projekt – Moja rodzina – dobry start ” – aktywnie i lokalnie na rzecz wspierania rodziny

W okresie od 16.05.2016r do 30.11.2016 zrealizowany został projekt pt.: "Moja rodzina - dobry start " - aktywnie i lokalnie na rzecz wspierania rodziny– dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zadanie zrealizowane w ramach konkursu Nr 19/2016 otwartego konkursu ofert  – w ramach zadania publicznego pn. Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich ; Rodzaj zadania publicznego Działania służące rozwojowi umiejętności wychowawczych i rodzicielskich.

Cel główny zadania został zrealizowany :

Nastąpiło zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników zadania w zakresie prawidłowego wypełniania podstawowych funkcji rodziny, w szczególności funkcji opiekuńczo-wychowawczej, emocjonalnej, społecznej i ekonomicznej(gospodarczej) wśród 14 osób z terenu Torunia i powiatu toruńskiego w okresie od 16 maja do 30 listopada 2016 roku poprzez organizację warsztatów Wspieramy Rodzinę z włączeniem wsparcia indywidualnego w postaci poradnictwa rodzinnego oraz nowatorskiej metody VIT – Wideotrening Komunikacji w pracy na rzecz rodzin dysfunkcyjnych.
W skutek zrealizowanego zadania , a jego ramach zrealizowania zaplanowanych działań zostały osiągnięte następujące cele szczegółowe:

  1. Nastąpiło zwiększenie umiejętności i wiedzy beneficjentów zadania - w zakresie pełnienia prawidłowych funkcji: opiekuńczej, wychowawczej i emocjonalnej w rodzinie.
  2. Nastąpiło zwiększenie umiejętności i wiedzy beneficjentów w zakresie prawidłowej komunikacji z dzieckiem/dziećmi.
  3. Nastąpiło zwiększenie umiejętności i wiedzy uczestników projektu - w zakresie pełnienia prawidłowych funkcji społecznej, gospodarczej w rodzinie.

Łączna liczba beneficjentów zadania: 18 osób.  Kwota dofinansowania wyniosła: 9 000,00zł.